Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Rada społeczna

Do zadań rady społecznej należy:

 1. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
  • zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej warości początkowej wynoszącej 20 000 zł,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,
  • przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;
 2. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;
 3. przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,
  • podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład,
 5. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 6. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 7. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

Skład Rady Społecznej

Autor: Kamila Królik-Baumann

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-12-21 10:18:51przez: Kamila Królik-Baumann
Opublikowano:2015-12-21 00:00:00przez: Artur Guzewicz
Podmiot udostępniający: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
Odwiedziny:5919

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.